Generation Goodbye — Kissin' Dynamite
Альбом

Generation Goodbye

1.
4:18
  
2.
4:02
  
4.
3:39
  
5.
4:18
  
6.
3:55
  
7.
4:14
  
8.
4:50
  
9.
3:52
  
10.
4:00
  
11.
6:11