Shitanda — Nico Shitanda
Альбом

Shitanda

1.
4:44
  
2.
4:08
  
3.
4:35
  
4.
4:31
  
5.
4:29
  
6.
4:26
  
7.
3:45
  
8.
4:58
  
9.
6:16
  
10.
4:40
  
11.
5:40
  
12.
4:31
  
13.
4:35